TEMA ELEKTRON?K   |   EBOEM TAR?H?ES?   |   HAKKIMIZDA   |   ?LET???M  
 
Tatl?kuyu Mahallesi, K?rfez Caddesi,
1313/3 Sk.No:13 A Gebze /Kocaeli
0 (262) 644 51 92
0 (262) 644 51 93
info@temaelektronik.com
?R?N ARA :
 
Elektronik

EBOEM'DEN
ELEKTRON�K NED�R?

Elektronik, elektronik ayg�tlar� �al��t�rmak i�in k���k elektrik ak�mlar�n�n nas�l kumanda edilmesi gerekti�ini ara�t�ran bilim dal�d�r. Elektronik, ge�ti�imiz y�zy�l�n ba��nda ilk elektronik devre elemanlar�n�n geli�tirilmesiyle ba�layan �ok gen� bir bilim dal� olmas�na ra�men, g�nl�k hayata en �ok adapte olmu� bilim dal� oldu�u s�ylenebilir. �yle ki g�n�m�zde elektronik cihazlar�n olmad��� bir ortam d���nmek imkans�zd�r. Elektronik y�zy�llard�r �zerinde �al���lan bilimler olan fizik , matematik ve kimya ile ili�kilidir. Bu bilimlere k�yasla �ok gen� bir bilim dal� olsa da elektronik �imdiden t�m d�nyay� de�i�tiren sonu�lar yaratm��t�r.
 

 
Eboem.com
Bir Tema Elektronik Projesidir.


Eboem.com - Aral?k 2016