TEMA ELEKTRON?K   |   EBOEM TAR?H?ES?   |   HAKKIMIZDA   |   ?LET???M  
 
Tatl?kuyu Mahallesi, K?rfez Caddesi,
1313/3 Sk.No:13 A Gebze /Kocaeli
0 (262) 644 51 92
0 (262) 644 51 93
info@temaelektronik.com
?R?N ARA :
Burs Ba?vuru Formu - eboem.com Elektronik Bak?m Onar?m ve E?itim Merkezi
 
BURS BA?VURUSU
 
  Uyar?: L?tfen Burs Y?netmeli?ini Okuyunuz!
Burs y?netmeli?ini okudum, anlad?m ve kabul ediyorum
 
  ! L?tfen T?m alanlar? eksiksiz doldurunuz. Bulunmayan bo? ge?ece?iniz bilgilere "YOKTUR" yaz?n?z.
  1- BURS ?STE??NDE BULUNAN ??RENC?N?N K?ML?K VE OKUL B?LG?LER?
  Ad? Soyad? :     ?niversitesi :
  Baba Ad? :     Fak?ltesi :
  Anne Ad? :     B?l?m? :
  Do?um Yeri :     S?n?f? :
  Do?um Tarihi :     ??renci No :
  Cinsiyeti :     Giri? Tarihi :
  Medeni Hali :     Bitirdi?i Lise :
  TC Kimlik No :     Bitirdi?i ?lk??retim :
  2 - A?LEN?N SOSYO-EKONOM?K DURUMU
Baba ??i :   Ayl?k Net Gelir :
Baba Durumu :   ??renim :
N?fusa Kay?tl? Oldu?u Yer :   GSM :
 Anne ??i   Ayl?k Net Gelir :
Anne Durumu :   ??renim :
N?fusa Kay?tl? Oldu?u Yer :   GSM :
Varsa Ailenin Toplam Gelirine Kat?lan Di?er Ayl?k Net Gelir Toplam :   Ailenin Toplam Net Gelirinin Detaylar? Hakk?nda Verilebilecek Bilgiler :
Aile Reisinin ?? Adresi :   Ailenin Oturdu?u Ev :
      Ayl?k Kira Bedeli :
  3 - KARDE?LERE ?L??K?N B?LG?LER
Karde? Say?s? :   Okuyan Karde? Say?s? :
  4 - D??ER B?LG?LER
?kamet Durumu :      
Yer ve Kira Bedeli :
?kamet edece?iniz yerin Ev veya Yurt oldu?unu kira bedeli ile birlikte belirtin.
Yurt ise Yurt'un ba?l? oldu?u kurum ismi ile birlikte
(Yurt ?smi > Kurum > Kira Bedeli) ?eklinde belirtiniz.
  Ba?ka Kurumlardan Burs/Kredi al?yorsan?z, bu kurumlar?n adlar? ve miktarlar?n? belirtiniz :
??renimdeki Devaml? Adresim :   Ailemin ?kametgah Adresi :
GSM :   E-Mail :

 
Eboem.com
Bir Tema Elektronik Projesidir.


Eboem.com - Aral?k 2016